Klinická štúdia autovakcináciou

lugs

Naša ambulancia ponúka možnosť účasti v klinickej
štúdii pre pacientov s nádorovým ochorením pľúc

Štúdia fázy I/II hodnotiaca bezpečnosť a účinnosť DCVAC/LuCa pridaného k štandardnej chemoterapii (karboplatina a paklitaxel) v prvej línii +/- imunomodulanciá (interferón-α a hydroxychlorochin) vs. štandardná chemoterapia u pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc v štádiu IV

V našej ambulancii sa teraz uskutočňuje nábor pacientov s pokročilým nádorovým ochorením pľúc do medzinárodného klinického skúšania s použitím aktívnej bunkovej imunoterapie.

Skúšaný liek:

Skúšaný liek DCVAC/LuCa sa vyrába z buniek imunitného systému získaných z krvi pacienta. Podáva sa formou podkožných injekcií.

Cieľ štúdie:

Klinická štúdia sa zameriava na posúdenie bezpečnosti skúšaného lieku a jeho účinnosti, to znamená, či môže liek DCVAC/LuCa v kombinácii so štandardnou chemoterapiou (karboplatina a paklitaxel) predĺžiť život pacienta a spomaliť rozvoj choroby.

Doba trvania štúdie:

Plánovaná doba liečby pacienta v rámci štúdie je približne 20 mesiacov, fáza následného sledovania potom môže trvať až 2 roky.

Ako sa dá do štúdie prihlásiť?

O možnosti zaradenia do klinickej štúdie sa informujte u svojho ošetrujúceho onkológa. Avšak iba lekár zodpovedný za vedenie klinickej štúdie rozhodne, či sa môžete zúčastniť, alebo nie. Urobí tak na základe kritérií na zaradenie definovaných v protokole štúdie schváleným dozerajúcimi štátnymi orgánmi.

Kontaktujte nás

tel. č: 0911 406 561
tel. č: 0948 512 667